Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

Na podstawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodzisk Maz. – tekst jednolity uchwalony Uchwałą Rady miejskiej Nr 719/2014

z dnia 26 marca 2014 r. z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej Nr 146/2015 z dnia 25 marca 2015 r. przypominamy, że wszyscy posiadacze zwierząt domowych zobowiązani są do respektowania prawa miejscowego.

Poniżej podajemy podstawowe obowiązki właścicieli zwierząt domowych:

1. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego należy prowadzić psa na smyczy lub w kagańcu, a psy z tzw. „listy psów zaliczanych do agresywnych” na

smyczy i w kagańcu. Pies winien być prowadzony w sposób umożliwiający kontrolę nad nim.

2. Obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe jest usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych i skwerach.

3. Obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe jest stały i skuteczny dozór nad zwierzętami.

4. Osoby utrzymujące psy, koty i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo zwierząt, które posiadają.

5. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich mieszkań i posesji; ograniczenie nie dotyczy psa osoby niepełnosprawnej.

6. Obowiązek usunięcia padłych zwierząt spoczywa na właścicielach zwierząt.