ODCZYTY WODOMIERZY

Od 1 lipca 2014 r. uległy zmianie zasady odczytywania wodomierzy i rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych.

Odczyty wskazań wodomierzy indywidualnych dokonywane będą w okresach 6-cio miesięcznych na koniec każdego półrocza, tj. 30 czerwca i 31grudnia.

W lokalach wyposażonych w wodomierze z nakładką radiową odczytów dokonuje firma rozliczeniowa w ww. terminach (nie ma potrzeby udostępniania wodomierzy do odczytu).

W lokalach wyposażonych w wodomierze bez nakładki radiowej odczytów (z pominięciem dni wolnych od pracy) dokonuje pracownik Administracji Osiedla lub inna osoba upoważniona przez Administrację, w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię.

Ogłoszenie z wyznaczonym terminem zostanie zamieszczone w gablocie w klatce schodowej na 3 dni przed ustalonym terminem odczytu, z podaniem dnia i godzin odczytów.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach odczytu dokonuje Użytkownik i zgłasza je najpóźniej do 2-u dni po upływie wyżej ustalonych terminów odczytów do Administracji na piśmie lub w formie elektronicznej (e-mailem

adm-centrum@gsm-grodzisk.pl) z podaniem:

– nazwiska i imienia użytkownika,

– adresu lokalu,

– numerów liczników (w przypadku występowania więcej niż jednego licznika),

– daty odczytów,

– stanów wodomierza indywidualnego (wodomierzy).

Wyliczenie-sredniej-ceny-podgrzania>>>

NALEŻNOŚCI

Opłaty za wodę zimną, wodę do podgrzania i podgrzanie wody oraz odprowadzanie ścieków Użytkownik obowiązany jest uiszczać wraz z opłatami czynszowymi w formie miesięcznych zaliczek podlegających rozliczeniom co 6 miesięcy, do dnia 20-go każdego miesiąca za dany miesiąc na konto Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (numery kont w Sekretariacie GSM) na poczcie lub w kasie Spółdzielni, ul. Sienkiewicza 45, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Różnica powstała pomiędzy kosztami wynikającymi z odczytów wodomierzy indywidualnych przedstawionymi w rozliczeniu wody i odprowadzania ścieków, a opłatami wniesionymi przez użytkownika w formie miesięcznych zaliczek, regulowana jest w następujący sposób:

  1. niedopłatę użytkownik lokalu wnosi przy uiszczaniu opłaty miesięcznej w miesiącu następnym po okresie rozliczeniowym na podstawie dokonanych odczytów i rozliczeń,

  2. nadpłatę zalicza się na poczet najbliższych wymagalnych opłat miesięcznych.

Prosimy o zapoznanie się z pełną wersją „Regulaminu rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz podgrzania ciepłej wody użytkowej w lokalach mieszkalnych i użytkowych w Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej” zamieszczonej na naszej stronie internetowej lub do wglądu w Administracji Osiedla „Centrum”.