DZIAŁ CZŁONKOWSKI

DZIAŁ CZŁONKOWSKI

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy

Dział podlega bezpośrednio Prezesowi Spółdzielni. W zakresie czynności i obowiązków dział zajmuje się całokształtem spraw związanych z członkostwem w Spółdzielni oraz tytułami prawnymi do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży. To przede wszystkim bezpośredni kontakt z osobami ubiegającymi się o członkostwo jak i tymi, którzy członkami Spółdzielni już są, oczekując na mieszkania bądź zamieszkując w zasobach naszej Spółdzielni. Dział zajmuje się członkami począwszy od złożenia deklaracji przystąpienia do Spółdzielni aż do ustania członkostwa w wyniku wypowiedzenia, wykreślenia, wykluczenia czy skreślenia w związku ze śmiercią. To tutaj trafiają osoby, które nabyły własnościowe prawo lub prawo odrębnej własności do lokalu mieszkalnego lub garażu w drodze kupna, licytacji, darowizny, zamiany bądź dziedziczenia.

W Dziale Członkowsko-Mieszkaniowym można uzyskać informacje także telefonicznie pod numerem ☎ 22 755 54 08.

Dział odpowiedzialny jest za przygotowanie i przedkładanie Zarządowi wniosków dotyczących przyjęcia do Spółdzielni, nabycia, zbycia lub zamiany lokali, umów o ustanowienie praw do lokali, wypowiedzenia członkostwa itp., a następnie powiadomienie zainteresowanych o decyzjach podjętych przez Zarząd.

Dział zajmuje się w szczególności:

– udzielaniem informacji w sprawach członkowsko-mieszkaniowych

– udzielaniem informacji na temat aktualnej oferty lokali mieszkalnych do sprzedaży lub możliwości nabycia garażu lub lokalu użytkowego

– przyjmowaniem w poczet członków Spółdzielni osób, które nabyły spółdzielcze prawo do lokalu lub współmałżonków nie będących członkiem Spółdzielni,

– skreślaniem z rejestru członków

– potwierdzaniem nabycia na rynku wtórnym spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności

– potwierdzaniem nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności w drodze spadku lub podziału majątku

– ustanawianiem spółdzielczych lokatorskich praw do lokali w związku ze śmiercią członka lub rezygnacją z członkostwa,

– prowadzeniem spraw związanych z przekształceniem prawa do lokalu

– sprawy organizacyjno-samorządowe Spółdzielni.

Od stycznia 2015 roku WPISOWE wynosi – 438 zł, natomiast UDZIAŁ CZŁONKOWSKI wynosi 1.175 zł.
Jak załatwić sprawę w dziale członkowsko – mieszkaniowym

1.Sprzedaż i nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa odrębnej własności na rynku wtórnym

Zbywca, który był członkiem Spółdzielni winien zgłosić się do działu członkowsko – mieszkaniowego w celu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu członkostwa. Jeżeli członek Spółdzielni użytkuje na zasadzie umowy najmu schowek, pomieszczenie gospodarcze lub inny lokal winien zgłosić się do swojej Administracji Osiedla i złożyć oświadczenie o terminie przekazania tego lokalu. Czynność ta winna być dokonana przed wizytą w dziale członkowsko – mieszkaniowym.

Nabywca lokalu winien:
– wypełnić deklarację przystąpienia do Spółdzielni (o ile chce być jej członkiem) oraz inne niezbędne formularze,

– w przypadku gdy nabywca chce być członkiem Spółdzielni musi dokonać wpłaty w wysokości 420 zł. (wpisowe) + 1135 zł. (udział),

– w przypadku gdy nabywca nie chce zostać członkiem Spółdzielni zobowiązany jest do wniesienia opłaty rejestracyjnej w wysokości wpisowego w terminie 30 dni od złożenia wniosku o przepisanie prawa do lokalu,

– zaświadczenia do celów notarialnych i innych o położeniu i wielkości lokalu oraz potwierdzające członkostwo w Spółdzielni – wydawane jest w pokoju 109.

2.Chcesz zostać członkiem Spółdzielni obok współmałżonka – powinieneś złożyć pisemny wniosek, wpłacić wpisowe i udział oraz podpisać deklarację przystąpienia do Spółdzielni.

3.Chcesz uregulować tytuł prawny do lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego po zgonie małżonka

– po śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom przypada w całości pozostałemu przy życiu drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, powinien w terminie 1 roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską.

4.Chcesz uregulować stan prawny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i prawa odrębnej własności lokalu

– w przypadku gdy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w całości lub części, w jakiej przysługiwało spadkodawcy przechodzi na spadkobiercę lub spadkobierców w drodze dziedziczenia, spadkobiercy powinni w terminie 1 roku od dnia otwarcia spadku (data zgonu) przedstawić Spółdzielni prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt dziedziczenia spadku sporządzony w kancelarii notarialnej.

Powyższe dotyczy również prawa odrębnej własności w budynkach zarządzanych przez Spółdzielnię.

5.Chcesz uregulować tytuł prawny do lokatorskiego lub własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego po rozwodzie.

– jeżeli posiadasz spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, musisz zgłosić się do nas w terminie 1 roku z prawomocnym wyrokiem rozwiązującym małżeństwo i podziałem majątku wspólnego. Jeżeli brak jest podziału majątku wspólnego a między byłymi małżonkami istnieje zgodność co do podziału majątku wystarczy zgłosić się z byłym małżonkiem do notariusza, aby złożyć w jego obecności oświadczenie o zrzeczeniu się praw do lokalu,

– jeżeli posiadasz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, należy zgłosić się z prawomocnym wyrokiem rozwiązującym małżeństwo i podziałem majątku wspólnego (aktem notarialnym podziału majątku po ustaniu wspólności majątkowej).

6.Posiadasz spółdzielcze lokatorskie bądź własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub garażu i chcesz przekształcić to prawo w prawo odrębnej własności lokalu musisz złożyć stosowny wniosek w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Sienkiewicza 45.
Spółdzielnia poinformuje pisemnie każdą zainteresowaną osobę o obowiązku uregulowania niezbędnych zobowiązań (o ile występują) finansowych wobec Spółdzielni oraz dostarczeniu dowodu osobistego oraz numeru NIP członka i współmałżonka. Spółdzielnia uzgodni z kancelarią notarialną termin zawarcia umowy przenoszącej przysługujące członkowi prawo do lokalu w prawo odrębnej własności i zawiadomi telefonicznie.

Dane kontaktowe:

Dział Członkowsko-Mieszkaniowy Ul. H. Sienkiewicza 45, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
I piętro, pokój 112
☎ 22 755-54-08
email: gsm-grodzisk@o2.pl

Godziny przyjęć:
poniedziałek 10:00 – 17:30
wtorek – czwartek 8:00 – 14:30