GAZ

Administracja Osiedla „Kopernik” informuje, że od dnia 01-01-2015 r. uległy zmianie zasady rozliczania kosztów dostawy gazu dla budynków bez indywidualnych gazomierzy. Koszty dostawy gazu rozliczane są zaliczkowo w okresach półrocznych.

NALEŻNOŚCI

Opłaty za wodę gaz Użytkownik obowiązany jest uiszczać wraz z opłatami czynszowymi w formie miesięcznych zaliczek podlegających rozliczeniom co 6 miesięcy, do dnia 20-go każdego miesiąca za dany miesiąc na konto Grodziskiej Spółdzielni Mieszkaniowej (numery kont w zakładce : informacje o wpłatach, na poczcie lub w kasie Spółdzielni, ul. Sienkiewicza 45, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Różnica powstała pomiędzy kosztami wynikającymi z odczytów centralnych gazomierzy indywidualnych przedstawionymi w rozliczeniu gazu, a opłatami wniesionymi przez użytkownika w formie miesięcznych zaliczek, regulowana jest w następujący sposób:

  1. Niedopłatę użytkownik lokalu wnosi przy uiszczaniu opłaty miesięcznej w miesiącu następnym po okresie rozliczeniowym na podstawie dokonanych odczytów i rozliczeń.
  1. Nadpłatę zalicza się na poczet najbliższych wymagalnych opłat miesięcznych.

Jednocześnie informujemy, że informacje o rozliczeniu gazu zawierają sumę ilości osób zamieszkałych w budynku/lokalu z wszystkich miesięcy okresu rozliczeniowego – ilość podana w nawiasach informacji.