Wyprowadzanie psów

WYPROWADZANIE PSÓW

Administracja Osiedla „Centrum” przypomina:

„Zabrania się wypuszczania bez opieki psów na klatki schodowe, korytarze, przejścia, podwórze położone na terenie nieruchomości.

Zabrania się wyprowadzania psów i kotów na trawniki, zieleńce przydomowe i place zabaw, a w szczególności do piaskownic. Wyprowadzanie zwierząt domowych może odbywać się na warunkach określonych przez Radę Miejskiej.

Za zakłócanie spokoju oraz zanieczyszczenia lub szkody dokonane przez zwierzęta domowe odpowiedzialni są ich właściciele.”

 

Regulamin praw i obowiązków członków i mieszkańców GSM” §27 ust. 2, 3 i 4

Załącznik do uchwały nr 58/2007
Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 28 lutego 2007 roku

Wyciąg z:

REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE MIASTA I GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

Rozdział IV

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE

§ 11

1. a)właściciel lub opiekun psa znajdującego się na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki, bez względu na adres zamieszkania właściciela lub opiekuna psa ma obowiązek trwałego oznakowania psa.
b)formę oznakowania ustala gmina i ponosi jej koszty,
c)z obowiązku oznakowania zwolnieni są: – właściciele zwierząt, które wcześniej zostały oznakowane w formie określonej przez gminę, – właściciele szczeniąt w wieku do trzech miesięcy,
d) właściciele psów są zobowiązani do dokonania ich zgłoszenia niezależnie od tego, że zostało ono oznaczone w okresie przed wejściem w życie niniejszej uchwały

2. na terenach przeznaczonych do użytku publicznego należy prowadzić psa na smyczy lub w kagańcu a psy z tzw. „listy psów zaliczanych do agresywnych” na smyczy i w kagańcu

3. usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych i skwerach

4. stały i skuteczny dozór nad zwierzętami

5. osoby utrzymujące psy, koty i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo zwierząt które posiadają

6. utrzymywanie zwierząt domowych nie może powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich mieszkań i posesji, ograniczenie nie dotyczy psa osoby niepełnosprawnej

7. zabrania się wprowadzania psów na place zabaw dla dzieci i cmentarze

8. jeżeli na nieruchomości utrzymywane jest zwierzę mogące stwarzać zagrożenie dla ludzi to przy wejściu na tę nieruchomość należy umieścić tabliczkę ostrzegająca o niebezpieczeństwie

§ 12

obowiązek usunięcia padłych zwierząt spoczywa na:

1. właścicielach zwierząt

2. właścicielach nieruchomości w przypadku zwierząt bezpańskich, padłych na terenie ich nieruchomości,

3. Gminie w innych przypadkach

§ 13

1. Psy znajdujące się na terenach ogólnodostępnych pozbawione dozoru właściciela są traktowane jako bezdomne i mogą być ”odłowione” przez służby miejskie i odwożone do schroniska

2. Przy odbiorze psa ze schroniska właściciel zobowiązany jest do zwrócenia gminie kosztów za „odłowienie” i umieszczenie psa w schronisku.