ZALECENIA DLA MIESZKAŃCÓW POPRAWIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO

W związku z coraz liczniejszą wymianą przez mieszkańców starej (nieszczelnej) stolarki okiennej na okna z PCV o dużej szczelności, w celu zapobieżenia przypadkom zatrucia tlenkiem węgla, Administracja Osiedla „Centrum” zaleca:

W celu skutecznego i prawidłowego wentylowania pomieszczeń mieszkalnych należy stosować stałe rozszczelnianie okien oraz okresowe ich uchylanie (wietrzenie). Najlepszy i trwały efekt uzyska się montując w oknach nawiewniki okienne.

  • Niezastosowanie się do ww. zaleceń skutkuje doprowadzaniem zbyt małej ilości świeżego powietrza i znacznym osłabieniem wentylacji grawitacyjnej oraz pracy piecyków gazowych w lokalu mieszkalnym.
  • W skrajnych przypadkach może dojść do cofania się spalin z przewodów spalinowych do pomieszczeń (co może spowodować zatrucie tlenkiem węgla) lub zagrzybienia ścian (zniszczenia lokalu)
  • W drzwiach kuchni i łazienki powinny znajdować się kratki lub otwory nawiewne, a pod drzwiami do pokoi powinna być szczelina o szer. min. 1 cm.
  • Nie można zaklejać kratek i otworów wentylacyjnych
  • Nie można instalować wentylatorów mechanicznych do przewodów kominowych w lokalach, w których znajdują się piecyki gazowe
  • Wszystkie piecyki powinny być wyposażone w zabezpieczenie przed wypływem spalin (piecyki starego typu dla własnego bezpieczeństwa powinny być wymienione)
  • Rury odprowadzające spaliny z piecyka powinny być wykonane z blachy stalowej lub nierdzewnej (odprowadzenia z rur aluminiowych powinny być wymienione)

Pamiętajmy, że w myśl obowiązujących w naszym kraju przez kilka dziesięcioleci przepisów budowlanych, powietrze miało dostawać się do mieszkań przez nieszczelności stolarki okiennej! Regulacje te utraciły swą aktualność, gdyż … nieszczelności w stolarce brak.

Nie ma nieszczelności – nie ma powietrza !

W Administracji Osiedla można uzyskać informacje o typach oraz wyliczyć ilość nawiewników, które należy zamontować w oknach w celu uzyskania prawidłowej wymiany powietrza w mieszkaniu.

Podstawa prawna:

• Rozporządzenie Min. SWiA z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych § 19 – § 27 (Dz.U. Nr 74 poz. 836)

• Rozporządzenie Min. Inf. z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie § 79, §141, §155 (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).

• PN-83/B-03430/Az3:2000 [2] – „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.”

• PN-83/B-10425 – „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.”

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe.” Wydanie II. Warszawa 1999 r.